TECHNICAL DATA
ข้อมูลเชิงเทคนิค

อายุการใช้งานของท่อ PPR ตามแรงดัน และอุณหภูมิ

การเลือกใช้ท่อ PPR ควรคำนวณตามอุณหภูมิที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ความดันที่ใช้งาน และอายุการใช้งาน ระบบน้ำร้อนควรใช้ท่อที่ทนแรงดันไม่ต่ำกว่า 2.0 PMa (PN 20) ส่วนระบบประปาหรือน้ำอุ่น ควรใช้ท่อที่ทนแรงดันไม่ต่ำกว่า 1.0 PMa (PN 10) ในส่วนของอายุการใช้งานของท่อ PPR และแรงดันของท่อ PPR จะมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้สามารถเทียบเคียงตามตารางด้านล่างนี้

ตารางแสดงอายุการใช้งานของท่อ PPR ตามแรงดัน และอุณหภูมิ

ตารางแสดงอายุการใช้งานของท่อ PPR ตามแรงดัน และอุณหภูมิ

Remark : *The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C
อ้างอิงข้อมูลตาม DIN 8077 ยกเว้นตารางข้อมูล FIBER Composite Pipe