TECHNICAL DATA
ข้อมูลเชิงเทคนิค

โซลาร์เซลล์
(Solar Cell)

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คือ พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์จัดว่าเป็น พลังงานจากธรรมชาติที่ดีที่สุด เพราะโซลาร์เซลล์ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว โซลาร์เซลล์ ยังเป็น “พลังงานทางเลือก” และ “พลังงานทางรอด” ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤติพลังงานที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โซลาร์เซลล์ยังเป็นพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง และสามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ โซลาร์เซลล์ จึงเป็นทางรอด ที่ต้องผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาด และทำให้ทุกๆ พื้นที่บนโลกรอดพ้นวิกฤติพลังงาน และเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน

หลักการทำงานของโซลาร์เซลล์

การทำงานของ โซลาร์เซลล์ เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์สำคัญ คือ แผงโซลาเซลล์ ที่ส่วนใหญ่นิยมติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือที่เรียกว่า โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) โดยเริ่มจากเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะส่งกระแสไฟไปยังเคลื่องแปลงไฟ (Inverter) แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ ก่อนจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ภายในบ้าน หากเกิดปัญหาที่แผงไม่ได้รับแสงเพียงพอ ฝนตก เมฆเยอะ ฟ้าปิด ระบบจะสลับมาใช้ไฟฟ้าแบบปกติ เช่นไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ตามท้องถนน (Solar street light) โซลาร์เซลล์ทำงานโดย ในช่วงกลางวันแผงโซลาร์เซลล์จะทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หลังจากนั้น ในเวลากลางคืน พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้จะจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้า ซึ่งระบบการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า เป็นไปอย่างอัตโนมัติ

การติดตั้งท่อ ไทย พีพี-อาร์ กับเครื่องทำน้ำร้อนแบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell)

ท่อน้ำ ไทย พีพี-อาร์ ใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนแบบ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ได้เฉพาะท่อที่เดินออกจากหม้อน้ำ ซึ่งมีอุณหภูมิไม่เกิน 95 องศาเซลเซียส ส่วนในระบบ Solar Collector ที่เดินผ่านแผงโซลาร์เซลล์ โดยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์และถ่ยความร้อนสู่หม้อน้ำอาจเกิดความร้อนสะสมเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส จึงควรใช้เป็นท่อเหล็กหรือท่อทองแดงแทน

ระบบการเดินท่อสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนแบบ Solar Cell

ระบบการเดินท่อสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนแบบ Solar Cell

* กรณีนำท่อพีพีอาร์ ไปติดตั้งเชื่อมต่อกับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ผลิตจากวัสดุทองแดง หรือท่อทองแดงโดยตรง กรุณาขอคำแนะนำเพิ่มเติม จากผู้ผลิตทุกครั้ง

โซลาร์เซลล์
(SOLAR CELL)

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คือ พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์จัดว่าเป็น พลังงานจากธรรมชาติที่ดีที่สุด เพราะโซลาร์เซลล์ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว โซลาร์เซลล์ ยังเป็น “พลังงานทางเลือก” และ “พลังงานทางรอด” ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤติพลังงานที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โซลาร์เซลล์ยังเป็นพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง และสามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ โซลาร์เซลล์ จึงเป็นทางรอด ที่ต้องผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาด และทำให้ทุกๆ พื้นที่บนโลกรอดพ้นวิกฤติพลังงาน และเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน

หลักการทำงานของโซลาร์เซลล์

การทำงานของ โซลาร์เซลล์ เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์สำคัญ คือ แผงโซลาเซลล์ ที่ส่วนใหญ่นิยมติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือที่เรียกว่า โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) โดยเริ่มจากเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะส่งกระแสไฟไปยังเคลื่องแปลงไฟ (Inverter) แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ ก่อนจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ภายในบ้าน หากเกิดปัญหาที่แผงไม่ได้รับแสงเพียงพอ ฝนตก เมฆเยอะ ฟ้าปิด ระบบจะสลับมาใช้ไฟฟ้าแบบปกติ เช่นไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ตามท้องถนน (Solar street light) โซลาร์เซลล์ทำงานโดย ในช่วงกลางวันแผงโซลาร์เซลล์จะทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หลังจากนั้น ในเวลากลางคืน พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้จะจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้า ซึ่งระบบการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า เป็นไปอย่างอัตโนมัติ

การติดตั้งท่อ ไทย พีพี-อาร์ กับเครื่องทำน้ำร้อน
แบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell)

ท่อน้ำ ไทย พีพี-อาร์ ใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนแบบ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ได้เฉพาะท่อที่เดินออกจากหม้อน้ำ ซึ่งมีอุณหภูมิไม่เกิน 95 องศาเซลเซียส ส่วนในระบบ Solar Collector ที่เดินผ่านแผงโซลาร์เซลล์ โดยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์และถ่ยความร้อนสู่หม้อน้ำอาจเกิดความร้อนสะสมเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส จึงควรใช้เป็นท่อเหล็กหรือท่อทองแดงแทน

ระบบการเดินท่อสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนแบบ Solar Cell

ระบบการเดินท่อสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนแบบ Solar Cell

* กรณีนำท่อพีพีอาร์ ไปติดตั้งเชื่อมต่อกับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ผลิตจากวัสดุทองแดง หรือท่อทองแดงโดยตรง กรุณาขอคำแนะนำเพิ่มเติม จากผู้ผลิตทุกครั้ง

คุณสมบัติ
ท่อ PPR

ระยะการติดตั้ง
ซัพพอร์ท

EXPANSION
LOOP

ตารางสารเคมี

การหุ้มฉนวน

EXPANSION
FORCE

PRESSURE LOSS
DIAGRAM

ตารางแสดงอายุ
การใช้งานตามแรงดัน
และอุณหภูมิ

การติดตั้ง
โซลาร์เซลส์

การทาสี
ป้องกัน UV